Disclaimer en Copyright

We stellen deze website met zorg en aandacht samen. Toch kan SarahGezien.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of blijvende actualiteit van teksten en gegevens op deze website. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. SarahGezien.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Dat geldt voor elke directe of indirecte schade,

Informatie van derden, producten en/of diensten

Onze onafhankelijke auteurs schrijven vanuit eigen ervaring. De beweringen en meningen, geuit in artikelen, op pagina’s en tests op deze website zijn die van de onafhankelijke auteur(s). En dus niet (per se) die van SarahGezien.nl of haar webmaster. SarahGezien.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de gegeven informatie. Zij is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

SarahGezien.nl kan er niet voor instaan dat gegeven informatie op deze website bedoeld is waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie die wij geven en producten en diensten die wij aanbieden, worden aangeboden in hun feitelijk staat en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SarahGezien.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website. Zij staat ook niet garant voor enige door de producent van dergelijke producten gedane bewering(en). SarahGezien.nl adviseert gebruikers van deze website altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voordat zij informatie, verkregen door gebruik van deze website, gebruiken.

Deze website  wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SarahGezien.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op deze website  aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Sarah Gezien of onze onafhankelijke auteurs. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of te verspreiden zonder bronvermelding. Hiervoor is voorafgaande schriftelijke toestemming van SarahGezien.nl nodig. U mag informatie op deze website wel delen met vermelding van de oorspronkelijke bron.

Links naar andere websites

Op deze website staan een aantal links aan naar website van anderen. SarahGezien.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die website en/of de wijze waarop die website omgaan met uw (persoons)gegevens. We adviseren je hiervoor het privacy beleid en de disclaimer, indien aanwezig, van de website die u bezoekt te lezen. Het gebruik van links op deze website is voor eigen risico. De informatie op website van derden is door SarahGezien.nl niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Toepasselijk recht

Op deze website  en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.